ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Aşağa gitmek

ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından GNL-FB Bir C.tesi Mart 20, 2010 7:10 pm


1- Nefs'e Karşı Cihad Şüphesiz en güç cihad, insanın nefsiyle ve nefsinin arzularına karşı yaptığı cihaddır.Müslüman, gerçek cihadı nefsine karşı verir.


Nefsine karşı cihadı kazanamayan, düşmanın karşısına çıkmak için kendisinde güç ve cesaret bulamaz.


Hz. Peygamber Tebük seferinden dönüşte ashabına şöyle buyurmuştu: "
Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz" (Adûnî, Keşfu'l-Hafâ', I, 425).


Bu hadisinde Hz. Peygamber, en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük
seferini "küçük cihad" olarak vasıflandırırken; nefse karşı verilecek
mücadeleyi "büyük cihad" olarak nitelendirmektedir.


" Hakiki mücahid nefsine karşı cihad açan kimsedir" (Tirmizî, Cihad, 2) hadîsi de aynı manayı ifade etmektedir.

Aynı meâlde başka hadis-i şerifler de vardır.

Bütün bunlar bize, insanın nefsi ile, nefsinin boş ve mânâsız, hatta
gayr-ı meşrû istekleri ile mücadele etmesinin cihad olarak
değerlendirildığını göstermektedir.


2- Ilim Ile Cihad


Cihad'ın başka bir çeşidi de ilim ile yapılan cihaddır.

Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi cehalettir.

Hakk'a ulaşmak isteyen herkesin cehaletten kurtulması, ondan uzaklaşması gerekir.
Bilginin ortaya koyduğu delillerin gönüller üzerinde icra ettiği tesiri silâh gücü ile temin etmek mümkün değildir.


Onun için şöyle buyurulmuştur:"Ey Muhammed! Insanları
Rabbi'nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel
şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi
bilir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilir. " (en-Nahl 16/125).

Temeli ilim yoluyla tebliğ
ve davete dayanan Islâmiyette, bu tebliğ faaliyetinin adı "ilim ile
cihad"dır. Bu usûle "Kur'an ile cihad" da denilir.


En güzel mücadele şekli Kur'an'ın mücadele şeklidir. Bunun için Cenâb-ı
Hak:"Sen kâfirlere uyma, uyanlara karşı Kur'an ile büyük bir cihadla
cihad et" (el-Furkan, 25/52) buyurmuştur.


Ayet-i kerimede Kur'an ile cihadın "büyük cihad" olarak belirtilmesi,
Kur'an'ın ilim ile cihad konusuna ne kadar önem verdiği göstermektedir.


Hak ve hakikatı, en tehlikeli zamanda bile, hiç bir şeyden korkmadan ve çekinmeden olduğu gibi söylemek de bir çeşit cihaddır.


Rasûlullah (selam_2.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:"Zalim bir hükümdar karşısında hak ve adaleti açıkça söylemek, büyük bir cihaddır. " (Ibn Mâce, Fiten, 4011)


3- Mal Ile Cihad


Mal ile cihad, ALLAH (C.C.) Teâla'nın insana ihsan etmiş bulunduğu mal ve servetin yine ALLAH (C.C.) (c.c.) yolunda harcanması demektir.

Bilindiği gibi dünyada her iş para ile yapılmaktadır. Hakkın korunması ve zafere ulaşılması da yine paraya bağlıdır.


Bunun için mal ile cihadın önemi büyüktür.


Müslümanların, Islâm'ın yücelmesi hakkın muzaffer olması için her türlü
mal, servet ve paralarını bu yolda fedâ etmeleri mal ile cihaddır.
Hz. Peygamber'in, mal ile
cihad hususundaki teşvik edici sözleri ashabı kiramı harekete geçirmiş
ve kendileri yoksulluk içinde sıkıntılı bir hayat geçirirken, mal ile
cihad farızasını edâ edebilmek için elde avuçta ne varsa getirip
Rasûlullah'a vermişlerdir.


Bu konuda Kur'an-ı Kerîm'de de pek çok ayeti kerîme vardır.


Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:"Iman edip hicret eden,
ALLAH (C.C.) yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden, (mücâhidlere) yer
veren ve yardım edenlerin hepsi birbirinin vekilıdır. " (el-Enfal,
8/72).
"...ALLAH (C.C.) yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşın. Bilseniz bu sizin hakkınızda ne kadar hayırlıdır. " (et-Tevbe, 9/41).
"Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. " (en-Nisâ, 4/95).4- Savaşarak Cihad Yapmak


Cihad, müslümanlara farzdır.


Her müslümanın nefsi ile, ilim ve malı ile sürekli cihad yapması,
böylece dinin korunması, Hakk'ın galip kılınması için çalışması
gerekir.


Bazen "I'lây-ı kelimetullah" yani ALLAH (C.C.) adının yüceltilmesi dinin
korunup yayılması içinde elde silâh düşmanla savaşmak icab edebilir. Bu
en büyük cihaddır ve müslümanlara farzdır.


Hattâ cihad denildiği zaman ilk akla gelen husus, düşmanla sıcak savaşa girmektir.


Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:


"Sizinle savaşanlarla; ALLAH (C.C.) yolunda siz de savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın." (el-Bakara, 2/190)

Bu ilâhi emir ALLAH (C.C.) yolunda,
Islâm uğrunda savaşmanın ve Islâm yurdunu düşmana karşı korumanın cihad
olduğunu bize ifade etmektedir.


Hz. Peygamber (selam_2.s.) de bir hadis-i şeriflerinde; ganimet elde etmek,
şan ve şöhrete ulaşmak, mevki ve makam elde etmek için yapılan savaşın
cihad olmadığını, cihadın, ALLAH (C.C.) (c.c.)'ın adının yüceltilmesi (I'lây-ı
kelimetullah) için yapılan savaş olduğunu haber vermiştir.
Çağımızda bir takım
gruplar her ne kadar savaşsız bir dünyanın özlemini dile getirmekte ve
bunun için açık veya gizli savaş aleyhtarı faaliyetler sürdürmekte
iseler de, bu hiç bir zaman, binlerce yıldan beri devam eden gerçeği
değiştirmeyecek ve savaşlar sürüp gidecektir.


Cenâb-ı Hak bu değişmez gerçeği aşağıdaki ayet-i kerîmede bize haber vermiştir:"Hoşunuza gitmediği halde,
savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir Şey, hakkınızda hayırlı
olabilir. Hoşunuza giden bir şey de, hakkınızda kötü olabilir. Bunları
ALLAH (C.C.) bilir, siz bilemezsiniz. " (el-Bakara, 2/216).
"Savaşan, ancak kendi öz canı için savaşmış olur. ALLAH (C.C.) hiç bir şeye muhtaç değildir. " (el-Ankebut, 29/6).
Islâm dini müslümanlara şerefli bir hayat yaşatmayı hedef edinmiştir.


Bu sebeple bu dinin emrettiği savaş, savunma savaşı, zâlimlerden
mazlumları kurtarma savaşı, her yere adalet götürme savaşı ve
müslümanların haysiyetini koruma savaşıdır.


Kur'an-ı Kerîm'de:"Kendilerine karşı savaş
ilân olunduğunda zulme uğrayanlara cihad etmeleri için izin verildi.
Hak Teâlâ onlara yardıma hakkıyla Kadirdir." (el-Hac, 22/39) buyurulup
meşrû savunma savaşına izin verilirken her an savaşa hazır olmak da
emredilmiştir.
Savaşın önemini ısrarla
belirten Islâm dini ve onun yüce kitabı, barışın da gereğine işaret
etmekte, barış teklifi düşmandan geldiği takdirde tavız vermeden
teklifin yerine getirilmesini istemektedir:
" Eğer onlar barış isterlerse sen de onu kabul et. ALLAH (C.C.)'a güven ve dayan."
"Her şeyi işiten, herşeyi
hakkıyla gören O'dur. Onlar seni aldatmak isterlerse, şunu kesin olarak
bil ki, ALLAH (C.C.) sana yeter. Seni,yardımlarıyla ve müminlerle destekleyen
O'dur." (el-Enfâl, 8/63).
Islâm, müslümanlara yapılan tecavüzlerin hiç birinin karşılıksız bırakılmamasını istemektedir:
"O halde, size karşı tecavüz edenlere siz de aynıyla mukabele edin. " (el-Bakara, 2/194).
Yeryüzünde fitne
kalmayıncaya kadar müslümanların cihada devam etmelerini isteyen Islâm,
savaş hukukunu da en güzel şekilde tanzim etmiştir.


ALLAH (C.C.) Teâlâ'nın:" Andlaşma yaptığınızda ALLAH (C.C.)'ın ahdini (andlaşma hükümlerini) yerine getirin." (en-Nahl, 16/91)
"Haddi aşmayın, ALLAH (C.C.)
haddi aşanları sevmez." (el-Bakara, 2/190) buyurması; Peygamber
Efendimiz'in cephe gerisinde bulunan kadın, çocuk, ihtiyar ve din
adamlarının öldürülmemesini, savaşçılara işkence edilmemesini
çapulculuk yapılmamasını istemesi, Islâm savaş hukukunun temel
kuralları olmuştur.
Dinimizin müslümanlara
farz kıldığı cihadın fazileti ve bu emri yerine getirenlerin ALLAH (C.C.)
katında ulaşacakları yücelikler Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber
verilmektedir:
"Allah Teâlâ, Cennet'e
karşılık müminlerin canlarını ve mallarını satın aldı. Onlar ALLAH (C.C.)
yolunda savaşırlar. Savaş meydanında şehît ve gazı olurlar. ALLAH (C.C.)'ın bu
öyle bir vâdidir ki, Tevrat'ta da, Incil'de de, Kur'an'da da sabittir.
Kim ALLAH (C.C.)'tan daha çok vadıni yerine getirir? Yaptığınız bu hayırlı
alış verişten dolayı sevinin. Işte büyük kurtuluş budur." (et-Tevbe,
9/111)
"Ey mü'minler! Sizi çetin
bir azabdan kurtaracak bir ticaret yolu göstereyim mi? O da şudur:
ALLAH (C.C.)'a ve Rasûlüne iman eder ve ALLAH (C.C.) yolunda mallarınızla,
canlarınızla savaşırsınız. Bir bilseniz bu iş sizin için ne kadar
hayırlıdır. Bu takdirde ALLAH (C.C.) sizin günahlarınızı mağfiret eder,
altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn Cennetlerindeki hoş
konutlara koyar. Işte büyük kurtuluş budur." (es-Saf, 6/10-12).


Cihadın fazileti hakkında Hz. Peygamber (selam_2.s.) de şöyle buyurur:"Rasûlullah'a: "-hangi iş daha hayırlıdır?" diye soruldu. " ALLAH (C.C.)'a ve Peygamberine iman etmektir. " dedi.


"-Sonra hangisi
faziletlidir, denildi: ALLAH (C.C.) yolunda cihaddır" cevabını verdi sonra
"hangisidir?" sorusuna karşı da: "-Makbûl olan hac'dır, " buyurdu"
(Buhâri, Iman, 18)

Abdullah b. Mes'ud şöyle
anlatıyor: "Rasûlullah'a: -Yâ Rasûlallah, ALLAH (C.C.) katında hangi iş daha
sevimlidir? diye sordum. -Vaktinde kılınan namazdır, dedi. -Sonra
hangisidir? dedim. -Anne ve babana iyilik etmendir, buyurdu. Sonra
hangisidir? sorusuna da: -ALLAH (C.C.) yolunda cihaddır, cevabını verdi."
(Buhârî, Cihad, 1)
Ebû Zerr (r.a.)'den şöyle
rivayet edilmiştir: "-Ya Rasûlallah, hangi amel daha faziletlıdır?"
dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır" buyurdu.
(Riyâzü's-Sâlihîn, II, 531).
Bir adam Peygamberimiz (S.A.V.)
(selam_2.s.)'e geldi ve: "-Insanların hangisi efdaldır?" diye sordu.
Rasûlullah: "-ALLAH (C.C.) yolunda malı ve canı ile cihad eden mümin kişidir"
buyurdu (Buhârî, Cihad, 2)
Elde silâh, din ve Islâm
diyarı uğrunda hudut boylarında nöbet beklemenin asıl bir görev
olduğunu ve bunun ALLAH (C.C.) Teâlâ'yı ziyadeşiyle memnun ettiğini bildiren
Peygamberimiz (S.A.V.) (selam_2.s.) şöyle buyurmuştur:"Hudut ve Islâm diyarının
muhafazası için bir gün, bir gece nöbet beklemek, bir ay (nafile
olarak) gündüz oruç tutup gece namaz kılmaktan daha hayırlıdır."
(Müslim, Imâre,163; Tirmizî, Cihad 2)
"Iki çeşit gözü, Cehennem
ateşi yakmaz: Biri ALLAH (C.C.) korkusundan ağlayan göz; diğeri ALLAH (C.C.) yolunda
nöbet beklerken uyumayan göz. " (Tirmizî, Fezâilü'l-Cihad, 12)

Görüldüğü gibi cihad ilâhi
bir emir olup kadın erkek bütün müslümanlara farzdır. Bu farzı yerine
getirenler Cenâb-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanacak ve ahirette yüce
mertebelere ulaşacaklardır.
Cenâb-ı Hak:


"Siz de düşmanlara karşı
gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve (cihad için) başlanıp beslenen atlar
hazırlayın" (el-Enfâl, 8/60) buyurarak müslümanlara her zaman cihad
için hazırlıklı olmalarını emretmiştir.
Işte bütün bu ayet ve
hadislerin ışığında cihad, dünya ve dünya malı için olmayan, Kelîme-i
Tevhîd'in kabulü ve gönüllere yerleşmesi için gösterilen cehd ile bunun
neticesinde kazanılan kardeşliğin adıdır. Cihad; insanları, kula kul
olmaktan kurtarıp ALLAH (C.C.)'a kul etmeğe davet edişin ve bu uğurda çekilen
sıkıntıların adıdır.


Cihad, insanları, sınıf, zümre, parti ve bütün beşeri hegemonyalardan
kurtarıp ALLAH (C.C.)'ın hâkimiyeti altına gönül rızası ile davet etmenin
adıdır. Kinsiz, kansız ve mutlu bir Islâm toplumu oluşturmak için
gösterilen ihlaslı hareketin adıdır.


Cihad, her ferdin, kendisini günahlardan arındırıp ALLAH (C.C.)'a istiğfar
etmesi, ALLAH (C.C.)'a yönelmesi, ALLAH (C.C.)'a yönelen insanlardan oluşan bir dünya
kurması ve bu dünyada kendisi ve insanlar için yalnız ALLAH (C.C.)'ın
hâkimiyetini istemesi ve bunun için devamlı hareket halinde olmasıdır.


Cihad, eskiden yapılan ve pişmanlık duyulan bütün yanlış işlerin aksini
yapma gücüdür. Cihad, zimmete geçirilen bütün hakları geri iade
edebilmektir.
Cihad, terkedilen hukukullahı telâfi etmektir. Cihad, nefis ve bedendeki her türlü taklıdi terk etmektir.
Rasûlullah (selam_2.s.)'ın
torunu Hz. Hasan der ki: "Adam ALLAH (C.C.) uğrunda cihad eder. Halbuki bir
kılıç vurmamış bulunur. Sonra ALLAH (C.C.) uğrunda cihadın hakkı da; hak ve
ihlâsa yakın bulunması, haksızlıktan ve kötü niyetlerden gücü yettiği
oranda kusur ve ilgisızlıkten uzak bulunmasıdır."
Cihad, insanları baskı ve zorlamadan korumak ve kurtarmaktır.


Zorlama ve baskı olmayan Islâm'a, insanları davet ederek ALLAH (C.C.)'ın adını yüceltmektir.


Cihad, herkesi, mensubu olduğu akîdeden zorla çıkarmaya çalışmayıp,
hakkın kabulü ve yayılışına engel olmak isteyen ve gücünün yettiğine
baskı yapan hak düşmanlarının kovulması ve her türlü engelin
kaldırılması ile, sağlam kalp ve dosdoğru düşünen bir akıl için
belirlenmiş en güzel nizamı, yani Islâm'ı hâkim kılmaktır.


Cihad, Hz. Peygamber (selam_2.s.)'in yaşayıp tebliğ ettiği Islâm'a
yapışarak ALLAH (C.C.) yolunda kendini ve. malını feda etmiş, orta yolu
seçmiş, aşırılıktan sakınmış ilâh olarak ALLAH (C.C.)'ı ve onun hâkimiyetini
tanımış, Islâm'ı bütün dinlerin üstünde ve tamamlanmış tek din kabul
ederek bu dini müdafaa ve yaşanılır kılmak için çalışmak demektir.


Bunun için Islâm'da mutlak surette, öldürme, intikam, din değiştirmeye zorlama yoktur.


Düşmanı yenmek, onun kuvvet ve gücünü bertaraf edip, dinde serbest
olarak ALLAH (C.C.)'ın hükmüne tabi tutmaktır ki, işte ALLAH (C.C.)'ın adını
yüceltmek için yapılan cihad şekillerinden birisi de budur.
Cihad, ne bir savunma savaşı ne düşmana saldırıda bulunup onu imha etme savaşıdır.


Kıtal ve kan dökme değildir. Yahut bir üstünlük ve egemenlik kurarak insanları boyunduruk altına alma savaşı da değildir.Insanlarla mücadele ve
insanlar arası savaş ilişkilerini anlatan pek çok kelime varken, Islâm
bu kelimeleri cihad kavramı yerine kullanmadı.


Meselâ, harp, kıtal, ezâ kelimeleri cihad kelimesinin yerini
tutmamaktadır. Islâm niçin eskiden Araplar'ın kullandığı harp vb. gibi
kelimeleri almadı da yepyeni bir ifade olan cihad tabirini aldı. Bunun
birinci sebebi, harp tabiri şahsi menfaatler, polemik oyunlar için
ateşi sönmeyen, yangını çağlar boyu milletlerin, kabilelerin içinden
çıkmayan kıtal anlamında kullanılmıştır.


Harplerde genellikle, kişisel ve toplumsal kinler hâkim olmuştur.
Harplerde fikir endişesi, bir akîdeyi galip kılma çabası göze çarpmaz


avatar
GNL-FB
Destekleyen Üye
Destekleyen Üye

Mesaj Sayısı : 1342
Kayıt tarihi : 21/05/09

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından kayserii.38 Bir C.tesi Mart 20, 2010 9:22 pm

dikkate alinmasi gereken bir konu..
avatar
kayserii.38
Yeni Üye
Yeni Üye

Mesaj Sayısı : 34
Kayıt tarihi : 12/03/10
Yaş : 26
Nerden : HOLLANDA

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından [SEMUF] Bir C.tesi Mart 20, 2010 10:36 pm

kimi yaslı kımı genc kımı cocuk ALLAH (C.C.) cennetıne kabul etsın ınsallah ALLAH (C.C.) razı olsun
...mezara gelmez kimse gömmeye lakin emanettir beden gövdeye...


üzerime gelin bakın dinamit baglı gövdeme yaklaşanı uçurururm uçurtma misali pimden iplerle fesatlar kapıma geldiler ellerinde güllerle işlerine gelmeyince saldırdılar aynı güllerin dikenleriyle vurdular siyah güllelerle
avatar
[SEMUF]
Bölüm Moderatörü
Bölüm Moderatörü

Mesaj Sayısı : 1301
Kayıt tarihi : 29/07/09
Yaş : 26
Nerden : adana

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından GNL-FB Bir Paz Mart 21, 2010 2:00 pm

Aminnn İNŞAALLAH,,,, Rabbim cümlemizden Razi olsun İNŞAALLAH
avatar
GNL-FB
Destekleyen Üye
Destekleyen Üye

Mesaj Sayısı : 1342
Kayıt tarihi : 21/05/09

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından usame Bir Çarş. Nis. 14, 2010 4:37 pm

avatar
usame
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 1249
Kayıt tarihi : 01/04/09

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından ISLAM Bir Perş. Nis. 15, 2010 6:13 pm

offfff offffff ne güzel güllüyorlar... sehid olan cecen yigitleri

avatar
ISLAM
Destekleyen Üye
Destekleyen Üye

Mesaj Sayısı : 1284
Kayıt tarihi : 05/12/09

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından _kara peçe_ Bir Cuma Mayıs 14, 2010 2:21 pm

ISLAM demiş ki:offfff offffff ne güzel güllüyorlar... sehid olan cecen yigitleri

af ALLAH (C.C.) ım aff...
avatar
_kara peçe_
Yeni Üye
Yeni Üye

Mesaj Sayısı : 85
Kayıt tarihi : 10/05/10
Nerden : ...DİYAR-I HÜZÜN...

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Geri: ALLAH (C.C.) CC INE VADİNDE SADIK OLAN ERLER

Mesaj tarafından _kara peçe_ Bir Cuma Mayıs 14, 2010 2:22 pm

sayısız kutup yıldızları....RABBİM şahadetlerini kabul eylesin...!!!
avatar
_kara peçe_
Yeni Üye
Yeni Üye

Mesaj Sayısı : 85
Kayıt tarihi : 10/05/10
Nerden : ...DİYAR-I HÜZÜN...

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz